+251578619380    info@nsschooldl.com

NSS Digital Library

WELCOME TO NSSCHOOL DIGITAL LIBRARY

Manni kitaabaa digitaalaa maali?

Manni kitaabaa dijitaalaa walitti qabama sanadoota bifa elektirooniksii qindaa’een, interneetii irratti ykn diskiiwwan CD-ROM (compact-disk read-only memory) irratti argamudha. Fayyadamaan tokko mana kitaabaa murtaa’e irratti hundaa’uun barruulee barruulee, kitaabota, waraqaawwan, fakkiiwwan, faayiloota sagalee fi viidiyoo argachuu danda’a.


  • @Qabiyyee Adda Addaa Bal’aa Argachuu. ...
  • @Yeroo dhiyoo fi kan haaromfame. ...
  • @Dubbistoonni Qabeenya Battalumatti Akka Argatan Gochuu. ...
  • @Dachaa fi Yeroo Tokkotti Argamuu. ...
  • @Otoomaashiniin Bulchiinsa Mana Kitaabaa.
  • @Dubbistoonni Meeshaalee Fedhii isaaniitiin Akka Argatan Hayyama. ...
  • @Sa'aatii Baniinsaa ykn Cufiinsa Hin Qabu. ...
  • Tajaajila si'ataa kenna
  • yeroof bakka hin filatu
  • Biyya daataan jiru hundatti hojjeta

Recent Courses

gosa barnootaa kanneen asii gaditti argaman tokko irratti click gochuun bal'inaan hordofaa


Howdy, we are Edulogy, we have brought together the best quality services, offers, projects for you!

Aim

That our students will leave with sufficient knowledge and great skills

Read more

Core value

@Loyalty
@Dignity
@Love
@Sharing expertise @Transparency

Read more

540

Happy Students

Many students are sharing with us that they are happy with the lessons they are learning from our website. Thank you!

11

The courses we offer

We are offering 11 different subjects so you can learn the subject you want in vedio format here!

800

New visitors

we kindly ask you to invite your friends from other countries and schools to learn from our Digital_library website

Happy students

Many students are sharing with us that they are happy with the lessons they are learning from our website. Thank you!

Soresa Getacho

I am very happy that I have found all the subjects we learn in school in convenient paragraph & picture format from this website. I urge you to use it too.

Boni

Through this website, I was very happy to get the lessons I missed in school in a good and convenient way through best paragraphs and notes again photos

Odaa

I am very happy that I understood the complex questions in a good way when I came to learn through this website in paragraph & notes format. thank you very much!

Why we used digital library

Our world is so far away from civilization at this time that our fathers used to not even have the opportunity to go to school but now we are using this technology to make our students study without any additional fees.

Manni kitaabaa digitaalaa maali?

Manni kitaabaa dijitaalaa walitti qabama sanadoota bifa elektirooniksii qindaa’een, interneetii irratti ykn diskiiwwan CD-ROM (compact-disk read-only memory) irratti argamudha. Fayyadamaan tokko mana kitaabaa murtaa’e irratti hundaa’uun barruulee barruulee, kitaabota, waraqaawwan, fakkiiwwan, faayiloota sagalee fi viidiyoo argachuu danda’a.

Qabiyyee mana kitaabaa digitaalaa

Manneen kitaabaa dijiitaalaa qabiyyee dachaa qabeenyaafi filannoowwan harka isaanii jiran lakkoofsa daangaa hin qabne ta’uu danda’an waliin qaqqabummaa ni kennu. Daangaan inni guddaan manneen kitaabaa aadaa iddoo fiizikaalaatiin bakka bu’a: kitaabonni baay’ee kan nyaatan yoo ta’u namoonni yeroo baay’ee meeshaa murtaa’e tokko barbaaduuf naanna’uu qabu.

Faayidaa mana kitaabaa Digitaalaa

@Qabiyyee Adda Addaa Bal’aa Argachuu. ... @Yeroo dhiyoo fi kan haaromfame. ... @Dubbistoonni Meeshaalee Fedhii isaaniitiin Akka Argatan Hayyama. ... @Dubbistoonni Qabeenya Battalumatti Akka Argatan Gochuu. ... @Sa'aatii Baniinsaa ykn Cufiinsa Hin Qabu. ... @Dachaa fi Yeroo Tokkotti Argamuu. ... @Otoomaashiniin Bulchiinsa Mana Kitaabaa.